Nieuwsbrief Adviesraden

Duurzame asielopvang (ACVZ)

Op verzoek van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bereidt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) een advies voor over de eisen waaraan een efficiënt, toekomstbestendig Nederlands asielopvangsysteem moet voldoen. De ACVZ zal een aantal modellen aanreiken waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn van het hanteren van verschillende uitgangspunten. Daarbij gaat het om de mate van flexibiliteit (op- en afschaling) van de opvangcapaciteit, de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende bestuurslagen, de spreiding van de opvang over het land, het behoud van maatschappelijk draagvlak en de relatie tussen opvang en de asielprocedure.

De ACVZ zal haar advies in april 2017 publiceren.

Meer informatie in de adviesaanvraag en aanvulling daarop.

Nieuwsbrief Adviesraden