Nieuwsbrief Adviesraden

Grondbeleid (Rli)

Is de gereedschapskist van het grondbeleid ook op de langere termijn voldoende om de benodigde transities te doen slagen en de kwaliteit van de ruimte te bevorderen? Werkt het instrumentarium zowel in tijden van hoog- als laagconjunctuur? Helpen de instrumenten bij de aanpak van gebiedsontwikkeling zowel in regio’s met een hoge economisch druk als in krimpgebieden?

Deze vragen komen aan de orde in het advies over de instrumenten voor grondbeleid dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voorbereidt. Met dit advies beoogt de raad de wetgever tijdens het wetgevingsproces te helpen bij het maken van goede regelgeving. Het advies kan worden gebruikt voor de nieuwe Omgevingswet die in 2019 van kracht zal worden.

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen uit de voeten kunnen met het instrumentarium bij de (gezamenlijke) aanpak van opgaven in het domein van de fysieke leefomgeving. De instrumenten dienen daartoe aan te sluiten op de mindset en competenties van betrokkenen. Bij het grondbeleid, en de keuzes voor inzet van instrumenten daarbij, spelen vaak politieke argumenten. Welke zijn dit, en met welke argumenten kunnen deze keuzes worden onderbouwd? De raad wil ook bezien of de vernieuwde instrumenten goed gaan werken en of er kansen zijn voor verbetering. Worden de decentrale overheden voldoende uitgerust bij het voeren van een faciliterend grondbeleid en uitnodigingsplanologie? Is daarbij maatwerk mogelijk, gezien de grote variëteit aan publieke en private eigendomsposities? Zijn er mogelijk averechtse effecten te verwachten?

De Rli verwacht het advies in mei 2017 uit te brengen.

Nieuwsbrief Adviesraden