Maatschappelijke vraagstukken waar een nieuw programkabinet zich voor gesteld ziet – van woningbouw en zorg tot migratie en stikstof – hebben allemaal meer of minder te maken met de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. In een brief aan de informateurs (d.d. 28 maart 2024) wijst de Wetenschappelijke Klimaatraad op het belang van klimaatbeleid bij het oppakken hiervan. 

Gericht klimaatbeleid kan bijdragen aan deze opgaven met uiteindelijk een schoner, rechtvaardiger en gezonder Nederland

Gericht klimaatbeleid kan bijdragen aan deze opgaven met uiteindelijk een schoner, rechtvaardiger en gezonder Nederland. Deze boodschap staat in een brief aan de informateurs die momenteel bezig zijn met de gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB voor de vorming van een nieuw kabinet.

Advies ‘Met iedereen de transities in’

De inhoud van de brief sluit aan bij het advies ‘Met iedereen de transities in’ dat de Klimaatraad in december 2023 uitbracht. Hoofdpunten daarin zijn:

Geef richting met een visie op het Nederland van de toekomst. De WKR adviseert de regering om te sturen op een klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland vanuit een breed gedragen toekomstbeeld. Een visie op het Nederland van de toekomst die vertrouwen en perspectief biedt. Het nieuwe kabinet heeft de kans om dit beeld vorm te geven en kan hier in een regeerprogramma enkele hoofdlijnen voor uitzetten.

Maak de transitie rechtvaardig. Klimaatneutraal betekent dat er netto geen uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt. Dat vraagt dus inspanningen van iedereen, maar niet iedereen heeft gelijke middelen en mogelijkheden om die inspanningen te doen. Oog voor de verdeling van kosten en baten over de maatschappij is dus nodig. Door duurzaam en sociaal beleid te combineren, bijvoorbeeld door het verduurzamen van woningen van kwetsbare huishoudens, kunnen meerdere problemen tegelijk worden aangepakt. Zo kan een nieuw kabinet brede bestaanszekerheid van Nederlanders vergroten.

Creëer meer speelruimte voor 2050 door te versnellen richting 2040. Wat de WKR betreft zet Nederland zich in om rond 2040 minstens 90% van de uitstoot van broeikasgassen te reduceren ten opzichte van 1990. Zo is Nederland beter voorbereid op mogelijke tegenvallers en is er meer ruimte voor de moeilijkst te reduceren uitstoot tussen 2040 en 2050. Het nieuwe kabinet kan hier belangrijke eerste afspraken over maken en een Europees doel voor 2040 vertalen naar de Nederlandse Klimaatwet.

In de brief aan de informateurs benadrukt de Klimaatraad daarnaast:

  • dat veel Nederlanders zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering;
  • dat Nederland als laaggelegen kwetsbare delta en met haar grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen veel belang heeft bij nationale én internationale klimaatactie. Daarbij is de opbouw van een duurzame economie is cruciaal;
  • dat klimaatbeleid investeringen vraagt, maar die staan in schril contrast tot de grote kosten op de langere termijn wanneer we niet inzetten op klimaatbeleid. Het maakt Nederland op diverse manieren toekomstbestendig.