Op 30 juni 2023 stuurde de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) – mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Natuur en Stikstof, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris van IenW – de kabinetsreactie op het advies ‘Goed water goed geregeld’ (11 mei 2023) van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar de Tweede Kamer. Het kabinet geeft in zijn reactie aan dat er al veel beleid is ingezet om de KRW-doelen te halen en dat het nu aankomt op goed sturen op de daadwerkelijke uitvoering. Zo wordt onze aanbeveling tot doorrekening van voorgenomen maatregelen meteen opgepakt en probeert het kabinet zo snel mogelijk de resultaten daarvan beschikbaar te stellen. Ook wordt de aanbeveling om voldoende fysieke ruimte voor drinkwaterwinning te reserveren opgepakt via de nieuwe Nota Ruimte.

In zijn advies stelt de Rli dat de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in de afgelopen jaren onvoldoende prioriteit en aandacht heeft gekregen. Bovendien kunnen met het huidige Nederlandse beleid de KRW-doelen in 2027 redelijkerwijs niet meer worden gehaald. De kabinetsreactie maakt niet duidelijk of dit nu wel gaat lukken.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Goed water goed geregeld’

Meer informatie over het advies ‘Goed water goed geregeld’