Op 12 juli 2023 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) mede namens het gehele kabinet de kabinetsreactie op het gezamenlijke advies ‘Elke regio telt!’ (27 maart 2023) van de drie adviesraden: Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Deze opgave is niet gemakkelijk, maar wel urgent!”

Het kabinet is de raden zeer erkentelijk voor hun advies en stelt dat: “Dit urgente signalen zijn die niet mogen worden genegeerd en actie vragen van het hele kabinet. Het vraagt ook om een overheid die anders denkt en doet. Een overheid die dienstbaar, responsief en nabij is, bruggen bouwt, gemeenschappen steunt en de samenwerking zoekt. Deze opgave is niet gemakkelijk, maar wel urgent!” Daarbij geeft het aan dat bij de verdere uitwerking van het advies ‘realisme’ belangrijk is. Het kabinet constateert eveneens dat de benodigde omslag in denken en doen een weg van lange adem is. De brief is een reactie op hoofdlijnen op het advies en er worden alvast relevante acties benoemd om verder te komen. Deze zomer start een vervolgtraject om samen met medeoverheden en betrokken partijen te werken aan duurzame versterking van regio’s in Nederland.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Elke regio telt!’

Meer informatie over het advies ‘Elke regio telt!’