Het kabinet heeft zijn reactie op het WRR-rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle vastgesteld. In plaats van een set concrete aanbevelingen te geven, werkt de WRR in dit rapport een perspectief uit. Daarmee werpt het de fundamentele vraag op hoe de overheid zich tot burgers moet verhouden. Het kabinet verwelkomt dit soort fundamentele overwegingen en de wisseling van perspectief die de WRR hiermee inbrengt.

het kabinet erkent dat het belangrijk is om het perspectief van burgers zelf op beleid beter mee te nemen in het proces van beleidsvorming

In zijn reactie erkent het kabinet dat het belangrijk is om het perspectief van burgers zelf op beleid beter mee te nemen in het proces van beleidsvorming, naast bijvoorbeeld het financiële en juridische perspectief. Het toepassen van gedragswetenschappelijke kennis is inmiddels een integraal onderdeel van het Beleidskompas geworden. Het meenemen van grip-denken in de kwaliteitseis voor doenvermogen is een logische vervolgstap.

Vanwege de breedte van het rapport is deze kabinetsreactie mede namens de minister van VWS, de minister van BZK, de minister van OCW, de minister voor APP, de minister voor MZ, de minister voor PVO en de staatssecretaris van VWS ondertekend.

Over het rapport

Eind 2023 publiceerde de WRR het rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle. In dit rapport laat de WRR op basis van gedragswetenschappelijk onderzoek zien dat de combinatie van onzekerheid en een gebrek aan grip kan leiden tot een slechtere gezondheid, een bron is van maatschappelijk onbehagen en samenhangt met beelden en overtuigingen die op gespannen voet kunnen staan met de democratische rechtsstaat. Kijk de presentatie van het rapport en de toelichting door de hoofdauteurs terug in deze korte video.

De WRR nodigt beleidsmakers uit om vanuit grip naar beleid te kijken: hoe kan de overheid burgers meer persoonlijke controle geven, zodat zij hun levensdoelen dichterbij kunnen brengen? Want vanuit het perspectief van grip naar beleid kijken leidt tot een beter begrip van maatschappelijke problemen en mogelijk nieuwe oplossingen.

Zie ook