De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en internationale uitgeverij Springer hebben twee nieuwe titels in de Research for Policy serie gepubliceerd: Justice in Climate Policy. Distributing Climate Costs Fairly & Financial, Staffing and Societal Sustainability of Dutch Health Care. An Urgent Need for Clear ChoicesDeze publicaties zijn gratis te downloaden (als ebook) of als hardcover boek te bestellen via Springer.

In deze serie worden internationaal relevante studies van de WRR gepubliceerd

De WRR heeft de rapporten Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten (nr. 106, 2023) en Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak (nr. 104, 2021) vertaald naar het Engels en samen met uitgeverij Springer uitgebracht.

Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

Rechtvaardigheid moet, net als doelmatigheid en rechtmatigheid, een belangrijke pijler zijn van het Nederlandse klimaatbeleid. Het klimaat en het klimaatbeleid zullen de komende decennia veranderen. Niet alleen moet de CO2-uitstoot in 2050 teruggebracht zijn tot netto nul, ook zal Nederland steeds meer te maken krijgen met een stijgende zeespiegel en extreem weer. Deze opgaven gaan gepaard met hoge kosten. Als de verdeling van deze klimaatkosten niet als rechtvaardig wordt ervaren, komt het draagvlak voor het klimaatbeleid onder druk. In het rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten doet de WRR daarom drie aanbevelingen: (1) Verbreed het debat en behandel het klimaatbeleid als een verdelingsvraagstuk. (2) Veranker de aandacht voor rechtvaardigheid in het beleidsproces door verdelingsbeginselen stelselmatig en vroegtijdig expliciet te maken. (3) Zorg voor institutionele borging en toetsing van de aandacht voor een rechtvaardige verdeling van klimaatkosten.

Kiezen voor houdbare zorg

In het WRR-rapport Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak kmt de WRR tot de conclusie dat we – om de groei van de zorg te begrenzen – beter moeten gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen. Leidend zijn hierbij twee uitgangspunten. Waar kunnen we de meeste gezondheidswinst behalen? En in welke delen van de zorg moeten kwaliteit en toegankelijkheid versterkt worden? Het rapport is geschreven naar aanleiding van een adviesaanvraag van het kabinet.

Research for Policy

In deze serie worden internationaal relevante studies van de WRR gepubliceerd. Veel issues die in Nederland spelen stoppen immers niet bij de landsgrenzen. WRR-publicaties zijn gericht op het herformuleren van beleidsdoelen en openen van nieuwe perspectieven op basis van wetenschappelijk onderzoek en analyses. Met de Research for Policy serie hoopt de WRR het publieke debat in het buitenland te verrijken.