Om te bepalen of en hoe huizen in het aardbevingsgebied in Groningen versterkt moeten worden zijn regels en normen nodig. Daar heeft de minister van EZK deskundigen voor bij elkaar gebracht in het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Het college geeft adviezen over te gebruiken kaders, richtlijnen, methoden en modellen. Zo kan iedereen aan de slag om Groningers veilig te laten wonen en leven. 

Over welke gebieden in Groningen adviseert het ACVG?

Over de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt.

Hoeveel leden zitten er in het ACVG?

Het adviescollege bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter. Het zijn deskundige mensen op het gebied van risico’s, veiligheid, bouw, etc. Daarnaast maakt het college – als het nodig is – gebruik van externe experts.

Wat is de taak van het ACVG?

Wij geven de staatssecretaris Mijnbouw (EZK) gevraagd en ongevraagd advies over kaders en normen voor de veiligheid van gebouwen. Daarbij gaat het onder meer om de wijze waarop:

  1. Een risicoprofiel voor een gebouw wordt vastgesteld of wordt geactualiseerd.
  2. Wordt vastgesteld of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm.
  3. Wordt vastgesteld welke maatregelen er nodig zijn om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.

Hoe komt het ACVG tot een advies?

Eerst kijken wij of een adviesaanvraag past binnen de opdracht die het college heeft gekregen. Is dat het geval, dan bepalen wij of de deskundigheid voor de aanvraag in huis is. Eventueel gaan we op zoek naar externe partijen die deze expertise kunnen leveren. Verder bespreken wij welke organisaties wij gaan consulteren. Het college is overigens verplicht om in ieder geval de aardbevingsgemeenten en de inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te raadplegen. In de praktijk zullen vaak ook maatschappelijke organisaties en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) worden gevraagd om input te leveren voor het advies.

Na deze consultatieronde beginnen wij met het schrijven van het advies, waarbij wij rekening houden met actuele bouwkundige en seismische inzichten, de meest recente inzichten over toekomstige gaswinning in Groningen en de uitvoerbaarheid van de regels – plus de doeltreffendheid ervan – in de praktijk. Het advies wordt vervolgens aangeboden aan de staatssecretaris Mijnbouw (EZK). Iedereen die input heeft geleverd, wordt geïnformeerd over wat er met zijn inbreng is gedaan. Het advies wordt daarna door de staatssecretaris aangeboden aan de Tweede Kamer en onder meer op deze website gepubliceerd. Lees hier meer over onze werkwijze.

Wat staat er in het werkprogramma?

Elk jaar stelt het ACVG een werkprogramma op. Daarin staan de onderwerpen waarover het ACVG verwacht te adviseren in het volgende kalenderjaar en een verslag van de geplande werkzaamheden.

Wat gebeurt er met een advies van het ACVG?

Wij presenteren ons advies aan de staatssecretaris Mijnbouw (EZK). Hij gebruikt het voor de besluiten die hij moet nemen en zet de uitkomsten bijvoorbeeld om in regelgeving.

Wie voert de versterking uit?

De versterking wordt uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Over de aanpak en de stand van zaken van de versterkingsoperatie kunt u meer lezen op de website van de NCG.

Website

www.adviescollegeveiligheidgroningen.nl