Als Adviesraad Migratie dragen we bij aan een realistisch en robuust migratiebeleid. Een migratiebeleid dat samenhangt met ontwikkelingen op andere beleidsterreinen (arbeidsmarkt, zorg etc.) zowel in Nederland als daarbuiten.

Om de kwaliteit van het migratiebeleid verder te verbeteren geven wij gevraagd en op eigen initiatief advies aan het kabinet en parlement.

Vanuit onze onafhankelijkheid combineren wij wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen uit Nederland en Europa. We kijken daarbij naar zowel kansen en risico’s van migratie en hebben oog voor lange termijn ontwikkelingen.

Op deze manier dragen we bij aan de verdieping van het maatschappelijk debat over migratie.

Samenstelling raad en secretariaat

Werkprogramma en programmalijnen

De raad kent een werkprogramma met de programmalijnen:

– Migratie en arbeidsrecht

– Migratie en lokaal bestuur

– Effectieve rechtsbescherming

Toetsingskader regelgeving

Behalve het uitbrengen van beleidsadviezen, toetst de adviesraad ook voorstellen voor regelgeving. Die toets is zowel beleidsmatig als juridisch van aard.

In de beleidsmatige toets worden nut en noodzaak, effectiviteit, proportionaliteit en uitvoerbaarheid van de regeling beoordeeld.

Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat is het doel van de regeling?
  • Is het noodzakelijk om dit te regelen?
  • Is de regeling effectief om het boogde doel te bereiken?
  • Zijn er minder ingrijpende maatregelen om het gestelde doel te bereiken?
  • Is de regeling begrijpelijk geformuleerd voor alle betrokkenen?
  • Is de regeling uitvoerbaar voor de betrokken uitvoeringsinstantie(s)?
  • Wat zijn te voorziene gewenste en ongewenste effecten van de regeling?

In de juridische toets wordt beoordeeld hoe het voorstel zich verhoudt met het (internationale) recht. Hierbij worden onder meer internationale mensen- en kinderrechten betrokken alsmede het Unierecht. De uitleg die in jurisprudentie aan het recht wordt gegeven wordt ook bij de toetsing betrokken. Effectieve rechtsbescherming staat hierbij centraal.

De adviesraad toetst daarnaast aan algemene rechtsbeginselen en betrekt bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid van de regelgeving door de uitvoeringsinstantie de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Samenwerking en suggesties

De adviesraad staat open voor ideeën en suggestie voor nieuwe adviesonderwerpen van deskundigen en overige geinteresseerden die zich bezig houden met het onderwerp migratie en de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.

Heeft u een suggestie voor een onderzoeks- of adviesthema waarvan u vindt dat de adviesraad daar aandacht aan zou moeten besteden? Een onderwerp dat bijvoorbeeld valt binnen de programmalijnen die de adviesraad heeft opgesteld? Bent u onderzoeker en bezig met een onderzoek omtrent migratie? We komen graag met u in contact. Neem contact met ons op om kennis te delen, ideeën uit te wisselen of samen te werken.

Website

www.adviesraadmigratie.nl