De Adviesraad Internationale Vraagstukken is het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. Het betreft in het bijzonder: Europese samenwerking, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en veiligheidsbeleid.

De adviesraad richt zich op strategische dilemma’s en op de agendering van nieuwe thema’s met het oog op de langere termijn. Juist in deze tijd van snel veranderende internationale machtsverhoudingen, ingrijpende effecten van globalisering en verstrekkende technologische ontwikkelingen bestaat er behoefte aan gedegen analyses.

Internationale verschuivingen

Het internationale speelveld is diffuus en ambigu. De multilaterale wereldorde van na 1945 dreigt haar belangrijkste pleitbezorger te verliezen. De sturende rol en de machtspositie van de Verenigde Staten nemen relatief af. China wordt op economisch, technologisch en veiligheidspolitiek terrein invloedrijker. Rusland streeft ernaar zijn verloren status van mondiale grootmacht in militaire zin te herstellen. De instabiliteit rond Europa groeit, terwijl de samenhang binnen de Europese Unie (EU) lijkt af te nemen en het aan gezamenlijk handelingsvermogen ontbreekt.

Interne en externe veiligheid raken steeds meer verknoopt. Klimaatverandering en de groeiende tegenstelling tussen arm en rijk vragen meer dan ooit om een gezamenlijke, inclusieve aanpak. De traditionele ankers van het Nederlands buitenlands beleid  – trans-Atlantische samenwerking, Europese integratie en respect voor mensenrechten – staan onder druk.

De AIV beoogt met onafhankelijke, zorgvuldig beargumenteerde adviezen actuele internationale ontwikkelingen te analyseren en te duiden, aanbevelingen te doen voor het Nederlands buitenlands beleid en op deze manier bij te dragen aan het politieke en maatschappelijke debat over internationale kwesties.

Meer lezen

Website

www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl