De Raad voor Cultuur heeft de wettelijke taak om één keer per vier jaar aanvragen te beoordelen van culturele instellingen die in aanmerking willen komen voor rijkssubsidie in het kader van de Culturele basisinfrastructuur (BIS). De raad hanteert daarbij een beoordelingskader, waarin staat hoe de raad uitvoering geeft aan de regeling en hoe zijn adviezen tot stand komen. Het beoordelingskader biedt de instellingen duidelijkheid over de informatie die zij in hun aanvraag moeten geven. Dit beoordelingskader is gepubliceerd op 26 oktober 2023.

De vijf hoofdcriteria voor de beoordeling zijn:

  1. artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit
  2. maatschappelijke betekenis
  3. toegankelijkheid
  4. bedrijfsmatige gezondheid
  5. geografische spreiding

De aanvraagprocedure voor de nieuwe subsidieperiode start op 1 december 2023. Op 23 november 2023 organiseert de Raad voor Cultuur samen met het ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst voor alle potentiële aanvragers.

Meer informatie over het beoordelingskader

Meer informatie over de online informatiebijeenkomst