In aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement, publiceerde de Adviesraad Migratie een viertal blogs. Bedoeling van de blogs is om de Europese context van het Nederlandse migratiebeleid nader te belichten. Het Europees recht is namelijk de belangrijkste rechtsbron voor de rechtsbescherming van vreemdelingen én bepaalt de kaders waarbinnen de Nederlandse overheid kan opereren.

Bedoeling van de blogs is om de Europese context van het Nederlandse migratiebeleid nader te belichten.

Het eerste blog gaat over het nieuwe EU-solidariteitsmechanisme en de impact daarvan op de verdeling van asielverzoeken. In het tweede blog wordt de Europese asielgrensprocedure onder de loep genomen en het derde blog gaat in op de vraag of het vrij verkeer van personen niet onder druk komt te staan in de Schengenzone. Het afsluitende blog bekijkt de haalbaarheid van een opt-out voor Nederland van het EU-asielrecht.