Op 25 maart 2024 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kabinetsreactie op het advies ‘De uitvoering aan zet’ naar de Tweede Kamer. In zijn reactie gaat het kabinet uitgebreid in op de zeven aanbevelingen uit het advies en hoe hier opvolging aan gegeven wordt, in aanmerking nemend dat het kabinet demissionair is. 

Om deze opgaven te kunnen adresseren acht het kabinet een goede samenwerking en afstemming tussen beleid en uitvoering essentieel

Het kabinet is de raad zeer erkentelijk voor het advies, herkent de benoemde belemmeringen en ziet het advies als een ondersteuning van een aanpak die reeds is ingezet. Het motiveert het kabinet om op de ingeslagen weg verder te gaan, om belemmeringen weg te nemen bij de aanpak van opgaven in de fysieke leefomgeving die nodig zijn om de benodigde transities te realiseren.

De hoofdaanbeveling uit het advies waarbij de raad pleit voor een gelijkschakeling van uitvoering en beleid en de meer concrete aanbevelingen worden door het kabinet ter harte genomen. Nederland staat de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven op thema’s die burgers direct raken, zoals het woningtekort, de stikstofproblematiek, de energietransitie, klimaatverandering en de achteruitgang van de natuur. Om deze opgaven te kunnen adresseren acht het kabinet een goede samenwerking en afstemming tussen beleid en uitvoering essentieel. Die afstemming kan worden vormgegeven door toepassing van het Beleidskompas en de invoerings- en uitvoeringstoets die blijvende aandacht verdienen. Daarnaast zal onder aanvoering van het programma Werk aan Uitvoering worden onderzocht hoe gesprekken tussen beleid en uitvoering, die gefaciliteerd worden door de eigenaar, aan de gelijkwaardigheid kunnen bijdragen.

Het advies staat niet op zichzelf, de problematiek die speelt is eveneens geconstateerd binnen andere domeinen van de overheid. Verwezen wordt ook naar een brief die de secretarissen-generaal op 15 januari 2024 aan de informateur hebben gestuurd. Hierin wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een betere afstemming tussen beleid en uitvoering.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘De uitvoering aan zet’

Lees meer over het advies ‘De uitvoering aan zet’

Bekijk de infographic met de aanbevelingen uit het advies ‘De uitvoering aan zet’