De kennisbasis binnen het sociaal domein is vluchtig. Dat komt doordat het sociaal domein zeer gevoelig is gebleken voor de veranderende waardering van de verzorgingsstaat en de wisselende verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving. In het Working Paper ‘Kennisversterking in het sociaal domein. Ervaringen en opties uit het veld’ (25 juni 2024) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concluderen de auteurs dat meer continuïteit van beleid en een stevigere ondersteunende kennisbasis nodig zijn in het sociaal domein. Dat veronderstelt dat er zowel een beleidsagenda komt voor de langere termijn als een toegankelijk kenniscentrum op het gebied van werk en inkomen met daarin bruikbare instrumenten voor specifieke doelgroepen van beleid.

Dat veronderstelt dat er zowel een beleidsagenda komt voor de langere termijn als een toegankelijk kenniscentrum met daarin bruikbare instrumenten voor specifieke doelgroepen van beleid

Centrale vraag

In dit Working Paper van het WRR-project ‘Deskundige Overheid’ staan twee clusters van vragen centraal als het gaat om de rol van de overheid. De eerste: welke deskundigheid heeft de landelijke overheid nodig om de centrale regie te kunnen voeren over de gedecentraliseerde taakuitoefening, en hoe dient die deskundigheid te worden georganiseerd? Ten tweede: welke deskundigheden hebben gemeenten nodig om hun taken met betrekking tot participatie, schuldhulpverlening en inburgering lokaal uit te voeren, en hoe dienen deze deskundigheden te worden verbeterd, geborgd en benut?

Kennisversterking langs drie lijnen

Als we het geheel aan opties overzien, zijn drie belangrijke lijnen te trekken. Ten eerste het zorgdragen voor meer continuïteit van het beleid en een stevige ondersteunende kennisbasis. Dat veronderstelt dat er zowel een beleidsagenda komt voor de langere termijn als een toegankelijk kenniscentrum met daarin bruikbare instrumenten voor specifieke doelgroepen van beleid. Ten tweede het verder uitbouwen van communities of practice of leernetwerken voor gemeenten. Door te werken aan een permanente leercultuur kunnen medewerkers vakkennis over effectieve interventies combineren met hun eigen ervaringskennis en met lokale kennis over de context waarbinnen en de personen voor wie interventies effectief zijn. Ten derde het versterken van professionalisering binnen het sociaal domein. Door beroepsprofielen en beroepsethiek te ontwikkelen kunnen organisaties de professionaliteit van medewerkers erkennen en waarderen.

Over het adviesproject De Deskundige overheid

Begin 2023 is de WRR gestart met het adviesproject De Deskundige overheid. De WRR is het adviestraject gestart vanuit de zorgen over de deskundigheidstekorten waarmee Nederlandse overheden hun taken uitoefenen en maatschappelijke opgaven tegemoet treden.

Zie ook