Op 8 maart 2024 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Goed Gefundeerd’ naar de Tweede Kamer. Het kabinet had de Rli gevraagd om dit spoedadvies zodat de inzichten uit het advies ook betrokken kunnen worden bij de (in)formatie van een nieuw kabinet.  

Het kabinet onderschrijft de urgentie van de funderingsproblematiek

In het advies, dat de Rli op 29 februari 2024 heeft aangeboden aan kabinet en parlement, doen we aanbevelingen voor de nationale aanpak waarin de principes doeltreffendheid, uitvoerbaarheid, rechtvaardigheid en doelmatigheid centraal staan. Bij het uitwerken van aanbevelingen zet de raad doeltreffendheid voorop. Na alle jaren waarin het probleem is blijven liggen, moet het nu snel en effectief worden aangepakt.

Het kabinet benoemt, in lijn met zijn demissionaire status, dat over het voorgestelde pakket van maatregelen ‘nadere politieke besluitvorming moet plaatsvinden’. De Rli denkt dat de vier beschreven principes in het advies en de in het advies beschreven noodzakelijke samenhang in maatregelen om te komen tot een doeltreffende aanpak daarbij houvast kunnen bieden.

Dit laat onverlet, zoals het kabinet ook schrijft in zijn kabinetsreactie, dat het huidige kabinet nu ook al acties in gang moet zetten om geen kostbare tijd te verliezen. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie, ondersteuning en innovatie. Voor Prinsjesdag wil het kabinet de Tweede Kamer nader informeren over de voortgang van deze ingezette acties. Hiermee onderschrijft het kabinet de urgentie van de funderingsproblematiek.

Als laatste heeft de Tweede Kamer ook besloten om door te praten over de door ons voorgestelde nationale aanpak van de funderingsproblematiek. Daartoe wordt een technische toelichting op het advies ingepland voor de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanvullend heeft de Tweede Kamer besloten om tevens een plenair debat in te plannen over de funderingsproblematiek. Beide vergaderingen moeten nog worden ingepland.

Achtergrond bij het advies

Veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd op instabiele bodem. Daarom krijgen naar verwachting meer dan vierhonderd duizend panden in Nederland funderingsschade. Veel mensen komen daardoor in grote problemen: zij voelen zich onveilig in hun huis of hebben geldzorgen. Als de overheid niet helpt om het probleem op te lossen, lopen de maatschappelijke kosten op den duur op tot ruim 50 miljard en zal de onrust hierover in de samenleving sterk toenemen.

Funderingsproblematiek heeft ook forse emotionele en maatschappelijke gevolgen voor mensen. Het hebben van een veilig en betaalbaar thuis is een van de belangrijkste basisbehoeften. Door slechte funderingen en verzakkingsschade komt deze basisbehoefte in het gedrang en staat het leven opeens zowel letterlijk als figuurlijk op losse schroeven.

Om te voorkomen dat de funderingsproblematiek ontaardt in een funderingscrisis stelt de Rli in zijn advies een samenhangend pakket van maatregelen voor om te komen tot een doeltreffende nationale aanpak van de funderingsproblematiek. De aanbevelingen van de raad volgen vijf sporen:

  1. beschikbaarheid van risico-informatie over funderingsschade verbeteren;
  2. funderingsschade voorkomen;
  3. maatschappelijke problemen voorkomen door ondersteuning en ontzorging;
  4. subsidie- en leenmogelijkheden creëren voor schade- en funderingsherstel;
  5. zorgen voor gezamenlijke en krachtige uitvoering.

Deze vijf sporen zijn niet los van elkaar te zien; ze zullen tegelijkertijd moeten worden gevolgd om de aanpak van de problematiek effectief te laten zijn. En om te zorgen dat transparantie samen gaat met perspectief op een oplossing zodat maatschappelijke ontwrichting uitblijft. In de infographic die hieronder te downloaden is staan per spoor de aanbevelingen van de Rli vermeld. Daarbij geeft de raad ook aan binnen welke tijdsspanne er maatregelen nodig zijn.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Goed gefundeerd’

Lees meer over het advies ‘Goed gefundeerd’ 

Bekijk de infographic met de aanbevelingen uit het advies ‘Goed gefundeerd’