Internationale samenwerking en een open wetenschapssysteem zijn belangrijk voor de Nederlandse wetenschap, economie en maatschappij. De KNAW pleit voor behoud van internationale mobiliteit in de wetenschappelijke wereld. Nederland moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat houden voor internationale wetenschappers en studenten. De voertaal van opleidingen speelt daarin een belangrijke rol en de discussie daarover moet weloverwogen en op inhoud gevoerd worden. 

Vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek is alleen mogelijk wanneer kennis en inzichten met de beste wetenschappers over de hele wereld worden gedeeld en met hen wordt samengewerkt

De regie en verantwoordelijkheid voor de taalkeuze en het borgen van de toegankelijkheid van het academisch onderwijs hoort bij de academische instellingen thuis. Maar daarvoor is wel regionale en landelijke afstemming nodig.

Een open en internationaal georiënteerd wetenschapssysteem

De wetenschap in Nederland heeft internationaal gezien een sterke positie en Nederland hoort internationaal tot de top 5. (Beleidsindicatoren Wetenschap, ministerie van OCW). Dat vertaalt zich in een hoge welvaart en welzijn en het levert belangrijke bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Die sterke positie vasthouden en verder versterken voor toekomstige generaties is niet vanzelfsprekend. Daarvoor is een open en internationaal georiënteerd wetenschapssysteem een vereiste. Een systeem dat aantrekkelijk en toegankelijk is voor zowel Nederlands als internationaal talent, en dat ingericht is op de maatschappij en de arbeidsmarkt van de toekomst.

Internationale samenwerking en kennisuitwisseling

Vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek is alleen mogelijk wanneer kennis en inzichten met de beste wetenschappers over de hele wereld worden gedeeld en met hen wordt samengewerkt. Veel maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering en pandemieën, overstijgen de landsgrenzen. Zonder intensieve internationale samenwerking is dit soort vraagstukken niet op te lossen. In een aanzienlijk deel van het wetenschappelijk onderzoek, en dat geldt voor alle disciplines, is Engels de voertaal. Dat stelt wetenschappers in staat om kennis en inzichten te delen. Ook maakt dit mogelijk dat buitenlands talent in Nederland kan komen werken en zo bijdraagt aan ons wetenschappelijk onderzoek en maatschappij. Voorkomen moet worden dat zij straks niet meer passen in het wetenschappelijk onderwijs of dat ze uit zorg voor hun toekomstige positie Nederland verlaten of mijden. Speciale aandacht voor de positie en rechtszekerheid van internationale wetenschappers is nodig

Verwevenheid van onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek aan universiteiten kunnen niet los van elkaar worden gezien. Deze verwevenheid vormt de kern van academisch onderwijs. Dankzij deze verwevenheid ontwikkelen studenten een onderzoekende en kritische werkhouding. Deze academische vaardigheid is essentieel voor alle beroepen waarvoor studenten worden opgeleid, zowel in als buiten de universitaire wereld. Vanwege deze verwevenheid wil de KNAW zich ook uitspreken over het belang van een internationale oriëntatie in het wetenschappelijk onderwijs.