De huidige beleidsontwikkelingen rondom lerarenopleidingen roepen vragen op over de borging van de bekwaamheid van aankomende leraren en de rol die verschillende actoren hierin hebben. 

Welke bekwaamheidseisen worden gesteld aan aankomende leraren?

Leraren hebben een cruciale rol in het onderwijs. Er zijn dan ook veel beleidsontwikkelingen rondom de wijze waarop aankomende leraren worden toegerust in lerarenopleidingen. Recent is er een verschuiving te zien waarbij de rijksoverheid een meer regisserende rol inneemt ten aanzien van wat leraren moeten kennen en kunnen, hoe het curriculum van de lerarenopleidingen eruitziet en welke partijen daarin een stem hebben.

De beleidsontwikkelingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Er zijn vragen over de borging van de bekwaamheid van aankomende leraren en de precieze rol die verschillende actoren hierin hebben, onder wie de rijksoverheid, lerarenopleidingen, scholen en leraren. Welke bekwaamheidseisen worden gesteld aan aankomende leraren? Hoe wordt ervoor gezorgd dat zij deze eisen kunnen halen? Hoe wordt nagegaan of zij aan de eisen voldoen? Welke actoren zijn hierbij aan zet?

Op verzoek van de minister van Onderwijs werkt de Onderwijsraad aan een advies over de volgende vraag: Wat is nodig om de bekwaamheid te borgen van leraren die hun initiële lerarenopleiding afronden.

Het advies verschijnt naar verwachting in het najaar van 2024.

Denk mee

De raad nodigt iedereen uit om mee te denken over dit onderwerp. Voorbeelden, analyses en suggesties zijn van harte welkom. Die informatie gebruikt de raad om tot een afgewogen advies te komen.

U kunt een schriftelijke bijdrage insturen via het formulier op de website van de Onderwijsraad. Reageren is mogelijk tot 15 maart.