Waardoor worden de grote problemen in de leefomgeving onvoldoende effectief opgelost? Welke fundamentele keuzes zijn nodig om dat wel te doen? Welke consequenties hebben die keuzes? Om welke vormen van organiseren en sturen vraagt dit en wat zijn daarbij de rollen en positie van overheid, markt en samenleving? De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een adviestraject hierover gestart. Publicatie wordt eind 2024 verwacht.

Het samenspel tussen overheid, markt en samenleving lijkt onvoldoende te functioneren om effectieve oplossingen voor de complexe vraagstukken in de leefomgeving voor elkaar te krijgen

Nederland heeft te maken met een fors aantal hardnekkige problemen in de leefomgeving die dringend om een oplossing vragen. Deze problemen op het gebied van bijvoorbeeld de klimaat-, biodiversiteits- en grondstoffentransities, woningbouw en de verduurzaming van de landbouw zijn al lange tijd bekend. De overheid heeft ‘opgaven’ geformuleerd voor de leefomgeving, die samen op termijn het ruimtegebruik, de economie en de samenleving als geheel ingrijpend (kunnen) veranderen. Voor die opgaven zijn doelen en maatregelen vastgelegd in beleid, wetten geformuleerd en akkoorden gesloten. Bovendien worden de beleidsambities nog voortdurend aangescherpt.

Het samenspel tussen overheid, markt en samenleving lijkt echter onvoldoende te functioneren om effectieve oplossingen voor de complexe vraagstukken in de leefomgeving voor elkaar te krijgen. Telkens blijken de interventies van de overheid (of het achterwege blijven daarvan) en de werking van markten (nog) niet de uitkomsten te leveren die voor de samenleving noodzakelijk worden geacht.

Door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de vraag gesteld wat er moet veranderen om in staat te zijn om voortgang te boeken in de noodzakelijke grote opgaven in de leefomgeving.

Verkenning ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid’

In december 2023 publiceerden wij als voorbereiding op het adviestraject de ‘Verkenning Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid’. In de verkenning gaan we in op de verschillende hardnekkige problemen in de leefomgeving die dringend om een oplossing vragen, maar die blijven voortbestaan ondanks voortdurende aandacht vanuit de samenleving, de politiek en het beleid. Vervolgens analyseren we wat de drijvende krachten en oorzaken zijn achter het uitblijven van de gewenste resultaten.

Download hier ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning’

Bekijk hier de presentatie ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning’ door raadslid en commissievoorzitter Jantine Kriens (20:42)

Bekijk hier de presentatie (PowerPoint) ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning’

Lees meer over het advies ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid’